ಗ್ರಾಹಕರ ಸುಖ-ದುಃಖ

My Blog List

Monday, April 20, 2009

Blood Donation Camp by Avalambana

Blood Donation Camp

by Avalambana

Avalambana, organisation of Havyaks conducted blood donation camp with the co ordination of Rastrothana Parishath  at  Bangalore   recently. The Camp was inaugurated by Shri Raghaveshwara Bharati Swamiji. Narasimha Shastry of Rastrothana Parishath, Bengalooru Havyak Seema Parishath Secretary CHS Bhat, DCP Krishna Bhat and Bengalooru Seema Parishath President M.N. Bhat Madguni spoke on the occasion. About 40 people participated in the camp and donated blood. Click image for the detailed report in Kannada. 1 comment:

ravishankara said...

ರಕ್ತ ದಾನದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯಕೆ ನನ್ನ ದನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ .

Advertisement