Thursday, January 1, 2009

ಸಮುದ್ರಮಥನ 17: ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ಸಮುದ್ರಮಥನ 17:

ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ನಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಗಹನವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಗದೇ ಸತ್ತರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಾರದು.

'ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು' ಇಂದು ಇಂದಿನ ಬಹು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಾತಾವರಣ ಗಾಢವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಗೆ  ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ನೈತಿಕತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವವರು 'ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ'? ಎಂದು ಅನಿಸದೇ ಇರದು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲದ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ವಾಸ್ತವಿಕವೇ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ) ಒಂದನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಜಾನಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ವರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಂಬಾಂಬನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನಾಗಲೇ ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. 

ಈ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳುವ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.

ನಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಗಹನವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಗದೇ ಸತ್ತರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಾರದು.

ವಿದ್ಯಾ ಬೀಜವನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಜಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರವೇ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರಾಮರ್ಷಿಸದೇ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿಲ್ಲದೆಡೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳಬೇಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ಮರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ-ಮನಗಳನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. 

-ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲಾಧೀಶ 
 

2 comments:

Anonymous said...

Aston Villa rode their luck at Hull City where an 88-minute own goal from Kamil Zayatte saw them leapfrog three points clear of Arsenal and into fourth place in the Premier League wow gold with a 1-0 win.

Villa had to survive Hull penalty appeals for a handball against Ashley Young in time added on, television replays showing that referee Steve Bennett wow gold correctly rejected the claims after consulting a linesman.

Bennett had been involved in controversy after just five minutes when American goalkeeper Brad Friedel looked to have handed Hull the initiative and threaten Villa's return to the Champions League qualifying wow gold zone.

Friedel spilled wow gold the ball under pressure from Nick Barmby and stand-in right-back Nigel Reo-Coker turned it into his own net as he attempted to wow gold clear.

But Bennett cut short wow gold celebrations at the KC Stadium -- and let Friedel off the hook -- when he ruled out the score for an apparent infringement by Barmby.

Zayatte's intervention from a Young cross bound for wow gold Gabriel Agbonlahor then saw Villa leapfrog Arsenal and draw level with Manchester United on 38 points -- seven adrift of leaders Liverpool and four wow gold behind Chelsea.

Stung by an on-pitch dressing down wow gold by manager Phil Brown at Manchester City last week, Hull showed five changes and a vastly improved performance.

Promoted Hull were looking for only their second win in 11 games while wow gold Villa arrived unbeaten in seven and it looked to be heading for a goalless draw when the home side suffered a cruel late blow.

Anonymous said...

South Africa inflicted the world of warcraft gold first home series defeat on Australia in almost 16 wow powerleveling years as they wrapped up a nine-wicket win over the world's number one ranked world of warcraft gold Test nation in Melbourne on Tuesday.

Captain Graeme Smith wow power leveling hit a fluent 75 as his side successfully passed a world of warcraft gold modest victory target of 183 on the final day at the MCG to take an wow powerleveling unassailable 2-0 lead.

It was the South dofus kamas African's first-ever Test series triumph in Australia and dofus kamas victory in the third and final match in Sydney will see them leapfrog the home side at the top of the global Lord of the Rings Online Gold rankings.

Hashim Amla LOTRO Gold (30 not out) scored the winning fly for fun penya runs shortly after lunch as South Africa flyff penya became the first team to overcome Australia at home Final Fantasy XI gilsince the West Indies in 1992-93.

South Africa ffxi gil were never under any pressure in eq2 plat their run chase and did not lose eq2 gold a wicket until just before lunch when the inspirational Smith Lord of the Rings Online Gold was trapped leg before wicket by Nathan LOTRO Gold Hauritz.

Smith had flyff penya dominated a 121-run opening stand buy flyff gold with Neil McKenzie, hitting ffxi gil 10 boundaries.

McKenzie struggled to buy ffxi gil a half century and survived strong eq2 plat lbw shouts from Brett Lee, eq2 gold who was bowling despite an injured foot that will Lord of the Rings Online gold keep him out of the Sydney Test.

South Africa's LOTRO gold victory was set up by a brilliant maiden Test century fly for fun penya from JP Duminy, who shared a stunning flyff penya 180-run ninth wicket partnership with pace bowler Dale Final Fantasy XI gil Steyn.

It gave the tourists ffxi gil a priceless 65-run lead on first innings before man of eq2 plat the match Steyn worked his magic with the ball as Australia were eq2 gold bowled out on the fourth day for 247 in their second innings.

The pugnacious Smith was virtually runescape money lost for words in his victory speech.

"It has been such a special moment runescape gold for all of us, it has been an incredible team effort," he said.

"I have been smiling non-stop since we hit the winning ugg boots runs.

"To be 2-0 up after this game was something ugg boots we only dreamt of."

South Africa won the first Test in Perth from an unlikely ugg boots position, chasing 414 for victory for the loss of only four wickets.

Advertisement