ಗ್ರಾಹಕರ ಸುಖ-ದುಃಖ

My Blog List

Saturday, May 10, 2008

Cow and Election: Is this justified?

Cow and Election: Is this justified?

Election is important for democracy. And there is election code for campaigning. This code restricts such campaign which hurts or harms others.

But can people use animals like cow for their campaign?

Here are some pictures used cows for campaigning. Chemicals in the colours are harmful to skin whether it is human being or animal. Several candidates used such chemical colours to write slogans not on wall, but the backbone or stomach of cows. Don't you think, it will affect them?

For that matter, not only cow any animal should not be used for such enjoyment and thrilling activities of human beings. But cow is more than any other animal because it gives healthy food like milk, fertilizer to farmers which is cheaper and healthy to plants when compared to chemical fertilizers. And more than that it gives urine which cures several diseases including dreaded disease like cancer.

Election process has been started to elect responsible, pro people Government in Karnataka.. Voters should think twice before casting their votes, whether people who allow such harmful acts should get elected? Whether such people could protect cow which is the life and breath of farmer, who is in turn 'Annadata' of this land?


PARYAYA requests all electorates to vote such people who assure protection to cow and really help farmers who are hanging themselves due to the ill effects of globalization, price rise and hefty loans and save the country. (Also read other articles in this blog on Gou Samrakshane/ Cow Protection)

1 comment:

Anonymous said...

ಸಕಾಲಿಕ ಲೇಖನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಅರಣ್ಯರೋದನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿನಂದನೀಯ.

ಗಿರೀಶ ಕೆ.ಎಸ್.
girisha_giri123@yahoo.co.in

Advertisement